Partners


De Pottelberg Kortrijk

www.depottelberg.be


WZC Engelendale Brugge

www.wzcengelendale.be


WZC Haerlebout Middelkerke

www.haerlebout.be


Open Kring vzw Ardooie

www.openkring.be



WZC Carolus Kortrijk

www.st-carolus.be


WZC Rustenhove Ledegem

www.rustenhove.be


vzw MSI St-Jozef Oostende

www.vzwmsi.be


Huize Zonnelied Ieper

www.huizezonnelied.be


WZC St-Jozef vzw Oostkamp

www.wzcstjozef.be